Organizing Committee

General Chairs
 • Ben M. Chen, Hong Kong, China
 • Lihua Xie, Singapore
Program Chairs
 • Hai Lin, USA
 • Oleg Yakimenko, USA
International Advisory Committee
 • Pedro Albertos, Spain
 • Jie Chen, China
 • Hong Chen, China
 • Daizhan Cheng, China
 • Clarence de Silva, Canada
 • Gary Feng, Hong Kong, China
 • Minyue Fu, China
 • Karl S. Guðmundsson, Iceland
 • Yiguang Hong, China
 • Guoqiang Hu, Singapore
 • Xiaoming Hu, Sweden
 • Jie Huang, Hong Kong, China
 • Alan Lam, Hong Kong, China
 • Frank L. Lewis, USA
 • Yunhui Liu, Hong Kong, China
 • J.V.R. Prasad, USA
 • S. E. Thorsteinsson, Iceland
 • Kimon P. Valavanis, USA
 • Jifeng Zhang, China
Award Committee Chairs
 • Georgi Dimirovski, N. Macedonia
 • Zongli Lin, USA
 • Yang Shi, Canada
Panel Session Chairs
 • Zhengtao Ding, UK
 • Wei Kang, USA
Publicity Chairs
 • Xudong Kang, China
 • Lu Liu, Hong Kong, China
 • Tao Yang, China
 • Lin Zhao, Singapore
Invited Session Chairs
 • Xiang Chen, Canada
 • Yi Dong, China
 • Leyuan Fang, China
 • Hailong Pei, China
 • Jian Sun, China
 • Ying Tan, Australia
 • Youmin Zhang, Canada
 • Shiyu Zhao, China
Regional Chairs
 • Wenhua Chen, UK
 • Jinqiang Cui, China
 • Hairong Dong, China
 • Hao Fang, China
 • Zhi Gao, China
 • Diomidis Katzourakis, Greece
 • Jose Martinez-Carranza, Mexico
 • Jianping Pan, China
 • Qinyuan Ren, China
 • Jinjun Shan, Canada
 • Biao Wang, China
 • Cheng Xiang, Singapore
 • Bin Xin, China
 • Qianwen Xu, Sweden
Publication Chairs
 • Xi Chen, Hong Kong, China
 • Feng Lin, Singapore
Finance Chairs
 • Elizabeth Ko, Hong Kong, China
 • Rong Su, Singapore
Registration Chairs
 • Hailong Huang, Hong Kong, China
 • Jianshu Zhou, Hong Kong, China
Local Arrangement Chairs
 • Fei Chen, Hong Kong, China
 • Helga Gunnur, Iceland
 • Sigurður F. Hafstein, Iceland
 • Inga Siewert, USA