Program Committee

Program Committee Chairs
 • Hai Lin, USA
 • Oleg Yakimenko, USA
Conference Associate Editors
 • He Cai
 • Muqing Cao
 • Cheng-Lun Chen
 • Hua Chen
 • Jian Chen
 • Mou Chen
 • Xi Chen
 • Yizhou Chen
 • Long Cheng
 • Yukang Cui
 • Xiwang Dong
 • Yi Dong
 • Haibin Duan
 • Hao Fang
 • Xu Fang
 • Zhi Feng
 • Kexin Guo
 • Meichen Guo
 • Jinwen Hu
 • Wenfeng Hu
 • Weiyao Lan
 • Baoquan Li
 • Huiping Li
 • Ning Li
 • Sen Li
 • Xianwei Li
 • Zhongkui Li
 • Fang Liao
 • Feng Lin
 • Hai Lin
 • Changxin Liu
 • Fei Liu
 • Fuchun Liu
 • Lei Liu
 • Lu Liu
 • Mingxi Liu
 • Mushuang Liu
 • Shuai Liu
 • Wei Liu
 • Maobin Lu
 • Yun Lu
 • Dan Ma
 • Kai Ma
 • Qian Ma
 • Damián Marelli
 • Min Meng
 • Xiangyu Meng
 • Yilin Mo
 • Yuan-Hua Ni
 • Zini Pan
 • Yipeng Pang
 • Zhaowu Ping
 • Yangyang Qian
 • Kai-Rong Qin
 • Syed Ali Asad Rizvi
 • Chao Shang
 • Bo Shen
 • Chao Shen
 • Yang Shujie
 • Yulin Si
 • Youfeng Su
 • Tianju Sui
 • Zhiyong Sun
 • Cheng Tan
 • K.Z. Tang
 • Mitsuru Toyoda
 • Biao Wang
 • Dong Wang
 • Jianan Wang
 • Xinghu Wang
 • Xinyi Wang
 • Yan-Wu Wang
 • Guanghui Wen
 • Junfeng Wu
 • Wencen Wu
 • Zhengrong Xiang
 • Junfei Xie
 • Yijing Xie
 • Bin Xin
 • Dabo Xu
 • Juanjuan Xu
 • Jun Xu
 • Wenying Xu
 • Tao Yang
 • Jingwen Yi
 • Xiang Yin
 • Keyou You
 • Shenghai Yuan
 • Dan Zhang
 • Ya Zhang
 • Lin Zhao
 • Shiyu Zhao
 • Bing Zhu
 • Shanying Zhu
 • Zhiqiang Zuo